به نام یگانه برنامه نویس عالم

سایت شخصی محمد حسین فیضی

به کلمه مسلط اعتقادی ندارم(!) پس بهتره بگم آشنا به :
  • php
  • Yii framework
  • Doctrine ORM
  • twig template engine
  • android
  • sql
  • html
  • js
  • jquery
  • css